ANGAJĂRI. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru posturile de infirmieră şi spălătoreasă

HomeActualitateRecomandate

ANGAJĂRI. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru posturile de infirmieră şi spălătoreasă

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea a 13 posturi de infirmieră şi 8 de spălătoreasa. Termenul de depune

AJOFM Olt: Cursuri de formare profesională pentru infirmiere, îngrijitori spaţii verzi sau femeie de serviciu
Angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Posturi vacante de infirmiere, brancardieri şi muncitori calificaţi
Cinci posturi de infirmieră sunt scoase la concurs la Centrul Medico-Social Caracal. Nu se cere vechime
Distribuie acest articol

Loading

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea a 13 posturi de infirmieră şi 8 de spălătoreasa. Termenul de depunere a dosarelor este 1 martie.

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă:

– 7 posturi vacante de infirmieră, nivel de studii M/G la Secția Medicină Internă, Secția Gastroenterologie, Compartiment chirurgie toracica, Secția Ortopedie si traumatologie, Secția Chirurgie Generală, Urologie;

– 6 posturi vacante de infirmieră, treapta debutant, nivel de studii M/G la Secția Pediatrie, Secția Boli Infectioase, Unitatea de primire urgențe(UPU).

 1. CONDIȚII GENERALE

La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice :

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚII SPECIFICE

 1. Pentru postul de infirmieră:
 2. a) Școala generală/ studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 3. b) Curs de infirmieră;
 4. c) Adeverință de înscriere/certificat de absolvire curs noțiuni fundamentale de igienă;
 5. d) conditii de vechime: – 6 luni vechime în activitate.
 6. Pentru posturile de infirmieră treapta debutant:
 7. a) Școala generală/ studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 8. b) Adeverință de înscriere/certificat de absolvire curs noțiuni fundamentale de igienă;
 9. c) conditii de vechime: –

ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privata a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârsta, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condițiile legii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile după actele solicitate, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice şi alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, vor fi prezentate şi în original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

PROBE DE CONCURS

 1. Proba scrisă
 2. Proba interviu

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Publicarea concursului 19.02.2024 ora 09ºº
 2. Termen limită de depunere a dosarelor 01.03.2024 ora 16ºº
 3. Selecția dosarelor de concurs 06.03.2024 ora 12ºº
 4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 06.03.2024 ora 16ºº
 5. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 07.03.2024 ora 16ºº
 6. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor acestora 08.03.2024 ora 16ºº
 7. Proba scrisă 13.03.2024 ora 09ºº
 8. Afișarea rezultatelor probei scrise 13.03.2024 ora 16ºº
 9. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 14.03.2024 ora 16ºº
 10. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor acestora 15.03.2024 ora 16ºº
 11. Data probei interviu 19.03.2024 ora 09ºº
 12. Afișarea rezultatelor probei interviu 19.03.2024 ora 16ºº
 13. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu 20.03.2024 ora 16ºº
 14. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu și afișarea rezultatelor acestora 21.03.2024 ora 16ºº
 15. Afișarea rezultatelor finale 22.03.2024 ora 16ºº

Locul desfăşurării probelor – Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul Integrat Spitalului.

De asemenea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina angajează şi  8 spălătorese, nivel de studii G la Compartiment spălătorie din cadrul Serviciului administriv și transport. Detalii AICI.

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0