Spitalul de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru postul de farmacist şef

HomeActualitateRecomandate

Spitalul de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru postul de farmacist şef

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru postul de farmacist şef, nivel de studii S. Dosarele se pot depune până pe d

LISTĂ. Incidenţă de 8,41 în Caracal. Rata de infectare creşte şi în Slatina. Oltul se apropie de 6 cazuri la mia de locuitori
Muncitorii de la Bekaert Slatina vor rămâne acasă până după Paşte
Incidenţa cazurilor Covid a ajuns la 0,79 în Olt. Date complete despre cele 112 localităţi
Distribuie acest articol

Loading

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru postul de farmacist şef, nivel de studii S. Dosarele se pot depune până pe data de 27 octombrie.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crisan, nr. 5, Slatina, jud.Olt, organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, de farmacist şef, nivel de studii S.

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h), din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Condiţii specifice:

– Studii universitare de licență în domeniul sănătate, specializarea farmacie

– Condiții de vechime: minim 2 ani vechime în specialitate.

 

 1. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
 2. a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la HG nr. 1.336/2022;
 3. b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar;
 4. c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 5. d) dovada/inscrisul, din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;
 7. f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. g) certificatul de integritate comportamentala, din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 10. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 11. j) curriculum vitae, model comun european;
 12. k) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 13. l) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 14. m) dovada absolvirii unor cursuri de perfectionare in management sanitar sau management al serviciilor de sanatate, avizate de Ministerul Sanatatii in baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, sau, dupa caz, dovada ca sunt medici specialisti sau primari in specialitatea sanatate publica si management sau ca au absolvit un masterat sau doctorat in management sanitar sau managementul serviciilor de sanatate, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condițiile legii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile după actele solicitate, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice şi alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, vor fi prezentate şi în original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentul prevazut la lit. m) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere, prin care se obliga ca, in termen de 2 ani de la incadrarea in functie, sa faca dovada absolvirii unor cursuri de perfectionare in management sanitar sau management al serviciilor

 

 1. PROBE DE CONCURS
 2. Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și stiințifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;
 3. Proba scrisă;
 4. Proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs.

 

 1. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 2. Publicarea concursului 16.10.2023 ora 09º
 3. Termen limită de depunere a dosarelor 27.10.2023 ora 16º
 4. Selecția dosarelor de concurs 30.10.2023
 5. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 30.10.2023
 6. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 31.10.2023 ora 16ºº
 7. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor acestora 01.11.2023
 8. Proba scrisă 13.11.2023 ora 09ºº
 9. Afișarea rezultatelor probei scrise 13.11.2023
 10. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 14.11.2023 ora 16ºº
 11. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor acestora 15.11.2023
 12. Data probei practice 16.11.2023 ora 09ºº
 13. Afișarea rezultatelor probei practice 16.11.2023
 14. Termen pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice 17.11.2023 ora 16ºº
 15. Termen pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice și afișarea rezultatelor acestora 20.11.2023
 16. Afișarea rezultatelor finale 21.11.2023

Locul desfăşurării probelor – Sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul integrat spitalului.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0