28.2 C
Slatina
miercuri, iunie 23, 2021

Se fac angajari la Ambulanţa Olt. Posturile vacante şi condiţiile care trebuie îndeplinite

Săptămâna aceasta

Simona Ciocioanăhttps://newsflux.ro
Jurnalist newsflux.ro -Zi de zi, stiri din toate domeniile!
- Advertisement -
 

Serviciul Judeţean de Ambulană Olt organizează concurs pentru ocuparea a opt locuri de muncă vacante, şase şoferi de autosanitară, îngrijitoare, şi economist. Dosarele se depun până pe data de 15 iunie.

Serviciul de Ambulanţă Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

Pentru Compartimentul „Asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat:

 

 • 1 post de şofer autosanitară II pentru staţia Slatina, pe durată nedeterminată;
 • 1 post de şofer autosanitară II pentru substaţia Amb. Scorniceşti, pe durată nedeterminată;
 • 3 posturi de şofer autosanitară II pentru substaţia Amb. Caracal, pe durată nedeterminată;

Pentru „Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat”:

 • 1 post de şofer autosanitară II pentru staţia Amb. Slatina, pe durată nedeterminată;

Pentru Compartimentul „Aprovizionare, achiziții publice, transport, administrativ”

 • 1 post de economist specialist IA, pe durată nedeterminată;

Pentru Compartimentul „ Întreţinere şi reparaţii instalaţii şi clădiri”

 • 1 post de îngrijitoare pentru  staţia Amb. Slatina, pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şofer autosanitară II, din cadrul Compartimentului „Asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat”:

 • diplomă de bacalaureat/diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B și C;
 • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier cf. ordinului ministerului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri;
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;

şofer autosanitară II, din cadrul „Compartimentului de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat”:

 • diplomă de bacalaureat/diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B și C;
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
 • economist specialist IA:
 • diplomă de licentă;
 • 6 ani și 6 luni vechime in specialitate.

îngrijitoare:

 • nivel studii – minim generale;
 • cursuri de formare profesională in igienă, constituie avantaj;
 • vechime – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 iunie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

şofer autosanitară II:

24 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

29 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu.

îngrijitoare și economist specialist IA:

24 iunie 2021, ora 13:00: proba scrisă;

29 iunie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Olt situat în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr.1A, telefon 0249/43.33.02, int. 213.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Articole asemănătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -

Știrile zilei

Print Friendly, PDF & Email