14.2 C
Slatina
duminică, octombrie 24, 2021

Angajări la SJU Slatina. Sunt scoase la concurs 13 posturi de asistent medical

Săptămâna aceasta

Simona Ciocioanăhttps://newsflux.ro
Jurnalist newsflux.ro -Zi de zi, stiri din toate domeniile!
- Advertisement -
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina face angajări. Sunt scoase la concurs 13 posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală. Concursul se va organiza pe data de 4 octombrie.

Spitalul Județean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante după cum urmează:

 • 2 posturi vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția oncologie medicală;
 • 2 posturi vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția cardiologie;
 • 2 posturi vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția chirurgie generală;
 • 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S, la Secția chirurgie generală;
 • 2 posturi vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția A.T.I.;
 • 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S, la Secția A.T.I.;
 • 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Compartimentul dializă peritoneală din cadrul Secției nefrologie;
 • 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția neonatologie;
 • 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea farmacie, nivel studii PL, la Farmacia spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL:

 • studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire a școlii postliceale sau certificat de absolvire a școlii postliceale, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;
 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii S:
 • studii superioare de licență în specialitate;
 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • asistent medical principal, specialitatea farmacie, nivel de studii PL:
 • studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire a școlii postliceale sau certificat de absolvire a școlii postliceale, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea farmacie;
 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • examen pentru obținerea gradului de principal;
 • 5 ani vechime ca asistent medical în specialitatea farmacie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan nr. 5, judeţul  Olt.

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Articole asemănătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -

Știrile zilei

Print Friendly, PDF & Email