Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru posturile de muncitori calificaţi: liftier, zugrav şi instalator

HomeActualitate

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru posturile de muncitori calificaţi: liftier, zugrav şi instalator

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de muncitori calificaţi. Dosarele pot fi depuse pân

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina angajează şofer şi electricieni. Condiţiile cerute
Se caută medici pentru cabinetele stomatologice şcolare din Slatina
ANGAJĂRI: GPP nr. 3 din Slatina organizează concurs pentru postul de îngrijitor. Nu se cere vechime
Distribuie acest articol

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de muncitori calificaţi. Dosarele pot fi depuse până pe data de 24 mai, ora 16.00.

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizează concurs pentru ocuparea unor  posturi vacante, în conformitate cu prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Denumirea posturilor:

Atelier de întreținere și reparații instalații,utilaje,clădiri:

 • 2 posturi vacante de muncitor calificat-instalator, grad profesional IV, nivel de studii G;
 • 1 post vacant de muncitor calificat-zugrav, grad profesional IV, nivel de studii G;
 • 2 posturi vacante de muncitor calificat- liftier, grad profesional IV, nivel de studii G.

La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice :

Condiţii generale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 1. a) pentru postul de muncitor calificat-instalator, grad profesional IV, nivel de studii G:

–             studii generale;

–             certificat de calificare pentru meseria de instalator;

–             conditii de vechime: –

 1. b) pentru postul de muncitor calificat-zugrav, grad profesional IV, nivel de studii G:

–             studii generale;

–             certificat de calificare pentru meseria de zugrav;

–             conditii de vechime: –

 1. c) pentru postul de muncitor calificat-liftier, grad profesional VI, nivel de studii G:

–             studii generale;

–             certificat de calificare pentru meseria de liftier;

–             autorizatie ISCIR, vizata la zi;

–             conditii de vechime: –

Acte obligatorii la dosarul de înscriere la  concurs:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privata a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârsta, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condițiile legii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile după actele solicitate, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice şi alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, vor fi prezentate şi în original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Probe de concurs:

 1. Proba scrisă și/sau Proba practică;
 2. Interviul.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării/publicării anunţului (11.05.2023 – 24.05.2023) la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
 2. Selecţia dosarelor de înscriere 25.05.2023 – 26.05.2023
 3. Data probei scrise 07.06.2023 – ora 9°°
 4. Data probei de interviu: in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise
 5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, in Sala de sedinta din Ambulatoriu integrat spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la serviciul R.U.N.O. al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina sau la telefonul 0349802550.

Print Friendly, PDF & Email

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0